Omhändertagande enligt LVU kräver stort ansvar

Att erbjuda ett utsatt barn trygghet och en plats att bo är bland det viktigaste man kan göra. I Sverige blir så mycket som 30 000 barn varje år omhändertagna enligt LVU och placerade utanför hemmet. Oftast placerar man omhändertagna barn i HVB-hem eller familjehem. Barn med speciellt svår problematik kan även placeras tillfälligt i så kallade SiS-hem, som drivs av Statens Institutionsstyrelse. Som familjehemsförälder eller anställd på ett HVB-hem har man ett stort ansvar att se till att barnet får en trygg miljö att landa i och komma tillrätta med sina problem, eller att få komma undan dem.

Varför tvångsomhändertas barn enligt LVU?

Barn omhändertas enligt LVU av två anledningar; dels på grund av eget beteende enligt §3LVU, dels på grund av att miljön i hemmet anses skadlig enligt §2LVU. I det förstnämnda fallet kan det vara så att barnet har ett missbruk, är självdestruktiv eller på annat sätt agerar på ett sätt som anses kunna ge barnet allvarlig skada fysiskt eller psykiskt. Föräldrarna ska anses vara inkapabla att själva komma tillrätta med situationen. I det andra fallet handlar det om barn till föräldrar som på grund av ett våldsamt beteende, psykisk sjukdom eller missbruk inte anses kapabla att erbjuda barnen en trygg hemmiljö.

Socialnämnden utreder, förvaltningsrätten beslutar

Det är socialnämnden som är ansvariga för ett omhändertagande, och det är de som gör en utredning av huruvida det finns skäl för ett omhändertagande. Dock är det inte socialnämnden som tar beslutet om omhändertagandet, utan det gör förvaltningsrätten efter att socialnämnden skickat in en ansökan om omhändertagande enligt LVU. I akuta fall har dock socialnämnden rätt att tvångsomhänderta barn utan ett beslut i rätten, om situationen anses som så otrygg för barnet att dess fysiska eller psykiska hälsa riskeras. Detta beslut är dock endast interimistiskt, tillfälligt, och ska bekräftas av förvaltningsrätten i efterhand.

Du har rätt till en LVU-advokat om ditt barn blir omhändertaget

Om ditt barn blir omhändertaget enligt LVU har du och barnet rätt till ett offentligt biträde, en advokat som ni kan välja själva som kan företräda er i rätten. Som förälder har man kanske inte alltid så stor möjlighet att påverka själva beslutet om omhändertagande, men man har rätt att få uttrycka sin mening och påverka var barnet blir placerat och hur kontakten kan upprätthållas. Det händer också att det förekommer fel i socialnämndens utredningar och att barn blir omhändertagna utan giltigt skäl. Om så är fallet har du goda chanser att beslutet upphävs, chanser som ökar om du har en kunnig advokat vid din sida.

Vikten av att barnet hamnar på en trygg plats

Som förälder vill man så klart, om ens barn blir taget ifrån en, att han eller hon ska hamna på en bra plats där de blir väl omhändertagna och känner sig trygga. Det kan kännas fruktansvärt att skiljas från sitt barn, men man måste försöka tänka att det är det bästa för barnet. Vet man däremot att barnet absolut inte velat bli omhändertaget känns det förstås fruktansvärt och man måste göra vad man kan för att beslutet rivs upp så fort som möjligt.

Det finns många HVB-hem och familjehem i Sverige, och de utsätts för noggrann granskning. De flesta har en bra och fungerande verksamhet, men det finns så klart de som är bättre och sämre. Mycket beror på vilka behandlingar som erbjuds och så klart på hur duktig personalen är.

Insatsen ska följas upp var sjätte månad

Socialnämnden har en skyldighet att följa upp hur det går med insatsen var sjätte månad, och målet ska alltid vara att barnet ska kunna flytta hem, eller, om det fyllt 18, att så småningom kunna flytta till ett eget boende. Det är dock tyvärr inte ovanligt att handläggare slarvar med uppföljning och att det finns en uppfattning om att placeringen ska pågå ”för alltid”. I sådana lägen ska du alltid kontakta en advokat så att ni kan vända er till rätten och uppmärksamma den på situationen. Ett omhändertagande enligt LVU är alltid en pågående behandling, och dess mål ska alltid vara att placeringen ska upphöra så att barnet kan återförenas med sina föräldrar.

Om det är du som är anledningen till att barnet blivit omhändertaget är de dock naturligtvis av stor vikt att du lyssnar på socialnämndens och rättens argumentation och ser till att göra de förändringar som behövs i ditt liv för att du ska kunna erbjuda ditt barn en trygg uppväxt. Läs mer om LVU här.